На основу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ број. 104/2016), на основу члана 8. Одлуке о располагању становима у јавној својини града Панчева по условима непрофитног закупа („Сл. лист града Панчева“ бр. 29/2018) (у даљем тексту: Одлука) на основу одлуке Стамбене комисије за давање у непрофитни закуп станова у јавној својини града Панчева (у даљем тексту: Комисија) од 03.12.2018, ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево расписује:

 

 


Ј А В Н И П О З И В

ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 

Члан 1.

 

У закуп на одређено време на период од 5 година дају се следећи станови:

 

1. Панчево, Чумићева бр. 52, приземље, једнособан, укупне површине 43.37 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 5.383,00 динара, остали комунални трошкови ( струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 8.500,00 динара
*стан је у потпуности прилагођен потребама особа са инвалидитетом.


2. Панчево, Чумићева бр. 52, приземље, двособан, укупне површине 50.32 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 6.243,00 динара ,остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 10.500,00 динара.


3. Панчево, Чумићева бр. 52, први спрат, једноипособан, укупне површине 49,23м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 6.110,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 9.500,00 динара.


4. Панчево, Чумићева бр. 52, први спрат, двоипособан, укупне површине 67,04 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 8.320,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 12.500,00 динара.


5. Панчево, Чумићева бр. 52, други спрат, једноипособан, укупне површине 49,23 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 6.110,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 9.500,00 динара.


6. Панчево, Чумићева бр. 52, други спрат, двоипособан, укупне површине 67,04 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 8.320,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 12.500,00 динара.


7. Панчево, Чумићева бр. 52, поткровље, једноипособан, укупне површине 46,28 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 5.744,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 9.000,00 динара.


8. Панчево, Чумићева бр. 52, поткровље, двособан, укупне површине 59,83 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 7.425,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 11.400,00 динара.


9. Панчево, Вељка Влаховића 52, четврти спрат, гарсоњера, укупне површине 26,00 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 2.726,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 6.700,00 динара.


10. Панчево, Вељка Влаховића 52, четврти спрат, једнособан, укупне површине 38,00 м2; са грејањем,
Трошкови закупа приближно: 3.985,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, смеће, грејање...) у приближном износу од: 7.700,00 динара.

 

 

Члан 2.

 

Право учешћа на јавном позиву има једночлано/вишечлано породично домаћинство без решеног стамбеног статуса, а које живи најмање 1 годину на територији града Панчева (пријављено пребивалиште), чији су носилац и чланови породичног домаћинства држављани Републике Србије или има поднет захтев за стицање држављанства и домаћинства која не остварују приходе на основу којих би стамбено питање могли да реше на тржишту.

 

 

Члан 3.

 

Поступак избора закупца станова и доношења решења о додели градских станова у закуп на одређено време спроводи Комисија.

 

 

Члан 4.

 

Пријава на јавни позив подноси се ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у затвореној коверти са документацијом и назнаком „за Стамбену комисију“. Образац пријаве на јавни позив преузима се у ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево. Образац пријаве на јавни позив садржи списак потребне документације за учешће на конкурсу.

 

 

Члан 5.

 

Критеријуми за давање станова у закуп су:
1. Посебни услови Комисије:
- минимална примања породичног домаћинства
2. Закон о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ број. 104/2016) Члан 91.
- максимална примања породичног домаћинства
3. Правилник о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке ("Сл. гласник РС", бр. 75/2017)

 

Редослед на ранг листи утврђује се бројем бодова. Број бодова на ранг листи утврђује се стањем на последњи дан рока за подношење пријаве.

 

 

Члан 6.

 

Пријава на јавни позив мора бити попуњена у свим елементима обрасца. Пријава мора бити уредна и благовремено предата са свом документацијом којом се потврђују наводи у пријави по елементима.

 

 

Члан 7.

 

Комисија након разматрања и бодовања свих пријава на јавни позив доноси Одлуку о давању у непрофитни закуп станова у јавној својини града Панчева на основу сачињене ранг листе која је саставни део Одлуке и исту објављује на огласној табли ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево у року од 20 дана од дана закључења овог јавног позива.
Подносиоци пријава имају право на подношење приговора на Одлуку о давању у непрофитни закуп станова у јавној својини града Панчева у року од 15 дана од дана њеног објављивања.
Приговор се подноси Градском већу града Панчева путем ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево. Приговори за Градско веће се предају писарници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево.
Градско веће града Панчева одлучује о приговорима након истека рока за подношење приговора. По наступању коначности Одлуке Комисија доноси решења о давању у непрофитни закуп станова у јавној својини града Панчева.
На основу решења закључује се са Уговор о закупу стана по условима непрофитне закупнине са ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево на одређено време.

 

 

Члан 8.

 

Закупац стана дужан је да плаћа месечну закупнину у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ број. 104/2016).

 

 

Члан 9.

 

Права и обавезе закуподавца и закупаца ових станова регулисаће се уговором о закупу стана по условима непрофитне закупнине на одређено време који закључују ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево као закуподавац и учесник пријаве на јавни позив као закупац.
За све информације можете се обратити ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево на телефон 013/304-932 или путем електронске поште на osa@3dnet.rs

 

НАПОМЕНА: Јавни позив траје 30 дана од дана објављивања на огласној табли ЈП “Градска стамбена агенција“ Панчево, огласној табли града Панчева и локалним недељним новинама почев од среде 19.12.2018.године, а закључно са петком 18.01.2019. године.

 

Пријаве се подносе лично у пословним просторијама ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, на адреси Његошева 1а радним данима од 0800 до 1500 часова Пријаве које су послате поштом након 18.01.2019. године биће одбачене као неблаговремене.

 

    
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.