На основу члана 11. Одлуке о располагању становима града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2014) Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево на предлог Комисије за давање у закуп градских станова, на својој 18. седници одржаној дана 22.01.2015.године, расписује и објављује :

 

 


К О Н К У Р С

за давање y закуп на одређено време градских станова

 

 

 

1.

 

У закуп на одређено време на период од 5 година дају се следећи станови:

 

1. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 28, четврти спрат, двоипособан, укупне површине 64,68м2; са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 12.400,00 динара, остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од:10.400,00 динара

 

2. Панчево, Вељка Влаховића бр. 56, стан бр. 1, приземље, двособан, укупне површине 54,05м2; са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 9.100,00 динара ,остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 9.400,00 динара

 

3. Панчево, Вељка Влаховића бр. 52, стан бр. 7, први спрат, гарсоњера, укупне површине 26,08м2; са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 4.380,00 динара, остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од:5.200,00 динара

 

4. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 9, први спрат, гарсоњера, укупне површине 26,60 м2; са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 5.000,00 динара , остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 5.250,00 динара

 

5. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 22, трећи спрат, гарсоњера, укупне површине 33,99м2; са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 5.800,00 динара, остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од 7.500,00
:

6. Панчево, Вељка Влаховића бр. 52, стан бр. 20, четврти спрат, једноипособан, укупне површине 44,32м2, са централним грејањем,
Трошкови закупа, приближно: 8.455,00 динара , остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од 7.400.00 динара:

 

7. Панчево,Филипа Вишњића бр. 14, приземље, једнособан, дворишни, укупне површине 23,81м2; без грејања.
Трошкови закупа приближно: 1.300,00 динара, остали комунални трошкови(струја, вода...) у приближном износу од: 3.500,00 динара

 

8. Јабука, Бориса Кидрича бр. 17, стан бр. 8, први спрат, гарсоњера, укупне површине 29,13м2 , са могућношћу грејања на гас или у сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 3.723,72 динара , остали комунални трошкови( струја, вода...) у приближном износу од: 3.500,00 динара без трошкова грејања.

 

9. Панчево, Вељка Влаховића бр. 50, стан бр. 13, други спрат, гарсоњера, укупне површине 29,29м2 , са централним грејањем,
Трошкови закупа приближно: 3.900,00 динара, остали комунални трошкови( грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 6.700,00 динара.

 

 


2.

 

Право учешћа на конкурсу има појединац/породица који немају решено стамбено питање, а који живе најмање 5 година на територији града Панчева (пријављено пребивалиште), имају држављанство Републике Србије или имају поднет захтев за стицање држављанства и који не остварују приходе на основу којих би стамбено питање могли да реше на тржишту.

 

 

 

3.

 

Поступак избора закупца станова и доношења решења о додели градских станова у закуп на одређено време спроводи Комисија за давање у закуп градских станова.

 

 

 

4.

 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за давање у закуп станова у ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у затвореној коверти са документацијом и назнаком „пријава на конкурс“.
Образац пријаве преузима се у ЈП „ГСА“ Панчево. Образац пријаве садржи списак потребне документације за учешће на конкурсу. На Обрасцу пријаве назначити адресу и број стана за који се конкурише.
У складу са Законом о социјалном становању може се конкурисати за стан мање површине али не мањи од 10 m² по члану домаћинства, односно, не мањи од 20 m² у случају једночланог домаћинства.

 

 


5.

 

Критеријуми за давање станова у закуп су:
1. стамбени статус
2. услови становања
3. здравствено стање, инвалидност, телесно оштећење
4. број чланова породичног домаћинства
5. једнородитељско домаћинство
6. висина примања
7. имовинско стање

Редослед на ранг листи утврђује се бројем бодова. Број бодова на ранг листи утврђује се стањем на последњи дан рока за подношење пријаве.

 

 

 

6.

 

Пријава за конкурс мора бити попуњена у свим елементима обрасца. Пријава мора бити уредна и благовремено предата са свомо документацијом којом се потврђују наводи у пријави по елементима.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве биће одбачене и неће се разматрати.

 

 

 

7.

 

Комисија за давање у закуп градских станова након разматрања и бодовања свих благовремених и уредних пријава на конкурс сачиниће и објавити предлог ранг листе на огласној табли ЈП „ГСА“ Панчево.
Подносиоци пријава имају право на подношење приговора на ранг листу у року од 8 дана од дана њеног објављивања Комисији за давање у закуп градских станова. Приговори се предају ЈП „ГСА“ Панчево.
Комисија о приговорима одлучује у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Након доношења одлука по приговорима Комисија сачињава и објављује коначну ранг листу.
На основу коначне ранг листе Комисија доноси решења о додели станова у закуп на одређено време. На основу решења закључује се са ЈП „ГСА“ Панчево уговор о закупу стана на одређено време.

 

 

 

8.

 

Закупац стана дужан је да плаћа месечну закупнину у складу са Законом о становању, Уредбом о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање и другим прописима који регулишу стамбену област.

 

 

 

9.

 

Права и обавезе закуподавца и закупаца ових станова регулисаће се уговором о закупу стана на одређено време који закључују ЈП „ГСА“ Панчево као закуподавац и учесник конкурса као закупац.
За све информације можете се обратити ЈП „ГСА“ Панчево на телефон 304-932.

 

НАПОМЕНА: Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на огласној табли ЈП“Градска стамбена агенција“Панчево, почев од петка 30.01.2015.године, а закључно са понедељком 02.03.2015.године.

 

ДОКУМЕНТ У PDF ФОРМАТУ

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

ПРИЈАВА ЈЕ ИНФОРМАТИВНОГ КАРАКТЕРА,

ОРИГИНАЛ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ У ПРОСТОРИЈАМА ЈП ГСА ПАНЧЕВО (КАНЦЕЛАРИЈА 29)

 

 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАДСКИХ СТАНОВА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ<
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.