Организациона структура

Struktura

 

 

 

О нама

Logo

Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" у Панчеву је самостални правни субјект који је основан Одлуком Скупштине oпштине  Панчево   од 3. фебруара 2006. године, чије је седиште у улици Његошева бр. 1а. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије, Решењем број 118688/2006 од 11.05.2006. године. Формирано је као правни следбеник Фонда за финасирање изградње и расподелу станова солидарности општине Панчево, а ради остваривања локалне стамбене политике,  управљања и одржавања јавног, ренталног, социјалног стамбеног фонда и одржавање стамбених зграда.

 

Основни задатак ЈП "ГСА" дефинисан овом oдлуком је: израда аналитичко планске основе у области социјално стамбене политике града Панчева и реализација локалних и других усвојених пројеката изградње, рентирања и продаје станова крајњим корисницима. При овоме под термином «социјално становање» мисли се на сваки облик становања усмерен ка решавању стамбених потреба социјално и економски угрожених и лако повредивих група које нису у могућности да самостално реше стамбено питање, за чије решавање је потребна значајна државна подршка.

Висок проценат станова у власништву физичких лица потиче из периода откупа друштвених станова, када се скоро цео фонд тзв. Друштвених станова претворио у станове у својини физичких лица по енормо неекономски ниским ценама. То је предходило изменама због нанете штете која је резултат економске кризе. Измењеном законском регулативом (измена Закона о становању, нови Закон о локалној самоуправи и укидањем Закона о порезу на фонд зарада) као и доношењем Закона о социјалном становању, дошло је до суштинских промена у карактеру средстава за солидарну стамбену изградњу и утицају појединих субјеката релевантних за одлучивање о начину располагања и коришћења тих средстава.

           
Скупштина града Панчева усвојила је Стамбену стратегију града Панчева и њихову реализацију у области социјалног становања обезбеде реализацију конкретних програма првенствено кроз планирање и земљишну политику.

 

Градска стамбена стратегија треба да постане део интегралне националне стамбене стратегије и да буде у функцији укупног развоја читаве територије, као и петогодишњи план рада предузећа.

 

Одлуком о располагању становима општине Панчево од 21.04.2008. године ЈП „Градска стамбена агенција“ дати су на управљање, располагање становима и средствима, као и послови одржавања стамбених зграда и станова укључујући и наплату закупнине и станарине. Стручне, техничке и административне послове за потребе комисије за расподелу општинских станова у припремању предлога програма, поступак за израду предлога програма, спровођење поступака којима се реализују одлуке Председника о продаји општинских станова и зграда као и других поступака из ове одлуке обавља ЈП ГСА, која за своје услуге има право на надокнаду трошкова. ЈП ГСА води евиденцију станова – стамбеног фонда општине.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП ОСА од 24.11.2008.године ЈП ГСА мења назив (у складу са Статутом града) у „ ЈП Градска стамбена агенција Панчево“. Истом одлуком врши се и проширење делатности, како би могла да се реализује претходна одлука о располагању становима.

Програм пословања ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево за 2013.годину је основни програмски документ којим се дефинише политика развоја предузећа, посебно у делу реализације донација и спроведен је у целости.

 

 

 

 

Циљеви оснивања стамбене агенције су:

- стварање одговарајућег институционалног инструмента за решавање стамбених потреба становништва града Панчево - спровођење локалне стамбене политике и имплементације социјалне стамбене политике применом нових програма социјалног становања

- развој нових програма финансирања становања, рехабилитација постојећег стамбеног Фонда, јавно-приватно партнерство као и развој програма финансирања социјалног стандарда

 

- формирање јавног ренталног стамбеног фонда и управљање њима

 

- у циљу обезбеђења потребних услова за утврђивање локалне стамбене политике, потребно је створити информациону базу података јавног стамбеног фонда.Ова активност подразумева снимање и анализу стања постојећег стамбеног фонда, утврђивање реалних стамбених потреба, израду предлога програма као и евидентирање потреба социјално угрожених категорија становништва

 

- веза са крајњим корисницима кроз прикупљање и обраду захтева, организовање комисије, уговарање закупа, куповине стана или кредита, сервисирање рата и ануитета, наплата ренте и сл.

 

- вођење евиденције и прикупљање ануитета за станове Фонда за финасирање изградње и расподелу станова солидарности општине Панчево,

 

- вођење пројекта изградње станова

 

- спровођење донација и зајмова у грађевинском материјалу за различите категорије корисника,

 

- реализација Програма донација намењених за стамбену изградњу на територији града Панчево.

 

 

Принципи рада Предузећа заснивају се на заштити јавног интереса омогућавањем једног од основних људских права - права на стан за све чланове друштвене заједнице, посебно оне који нису у стању да реше своје стамбене потребе без помоћи друштва:

 

- транспарентност у раду и одлучивању кроз учешће представника оснивача у управној структури Предузећа, као и усвајање планова и програма од стране оснивача

 

- реални извори финансирања и субвенционисања

 

- одрживост система који подразумева повраћај трошкова кроз наплату ренте или ануитета за део финансирања за који није предвиђена субвенција

 

 

- успостављање нових финансијских механизама ради решавања стамбених потреба кроз јавно-приватно партнерство.

 

 
 

Делатност предузећа

Претежна делатност предузећа је обављање делатности од општег интереса:

 

- разрада грађевинских пријеката;

 

- остало финансијско посредовање;

 

- развој пријеката о некретнинама;

 

- одржавање стамбених зграда;

 

- чишћење објеката,унутрашње чишћење зграда,дезинфекција и заштита од штеточина;

 

- куповина и продаја некретнина, изнајмљивање и управљање некретнинама;

 

- консалтинг и менаџмент послови,реклама и пропаганда;

 

- обрада података,изградња базе података;

 

- истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;

 

- пројектовање грађевинских и других објеката;

 

- инжењеринг;

 

- остале архитектонске и инжењерске активности;

 

- послови са иностранством.

 

 

 

 

Организациона структура

Предузеће представља и заступа директор, по одлуци Скупштине града Панчева. Исто представља јединствену радну целину коју чине четири сектора:

 

- Сектор за изградњу и одржавање стамбено-комуналних и јавних објеката;

 

- Сектор за јавне набавке, комерцијалне послове и израду и праћење пројеката;

 

- Сектор за опште, правне и кадровске послове;

 

- Сектор за финансијске послове.

 

 
 
   
почетна | о нама | услуге | корисници | пројекти | конкурси | јавне набавке | документи | галерија | контакт email     facebook
Copyright © 2017 ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево. All Rights Reserved.